Tien punten plan 2018-2022

De kracht van continuïteit met het hart van Bergen op Zoom.

1. Politiek voor en met de burgers: u doet ertoe en u doet mee! 

Wij staan midden in de gemeenschap, luisteren en zijn altijd aanspreekbaar.

Wij staan open voor wat er leeft en speelt.

“Dingen mogelijk maken” en “echt resultaat halen” zijn onze uitgangspunten.

Geen onnodige en remmende lokale regels en voorschriften.

Wij vragen u wat u zelf kunt bijdragen aan de gemeenschap en leefbaarheid.

Belangrijke beslissingen pas nemen na raadpleging bevolking dmv referendum.

Meer openheid en advisering over mogelijkheden van subsidies, toeslagen en bijdragen van de gemeente naar de bevolking.

2. Prettige en veilige woon- en leefomgeving

Schone, goed beheerde, veilige wijken zijn essentieel.

Oplossen van "kleine ergernissen" in woonwijken, samen met bewoners.

Versterken Bergen op Zoom met basisvoorzieningen en dorpskernen van Halsteren en Lepelstraat.

Zichtbare en bereikbare politie en boa's voor openbare orde en veiligheid.

Niet gedogen maar handhaven.

3. "Zorg" is uw en onze zorg

Iedereen doet ertoe en moet mee kunnen doen in de gemeenschap.

Werken aan een toekomstbestendige WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Klantgericht werken door maatwerk, uitgaande van uw eigen mogelijkheden.

Serieus werk maken van decentralisaties van rijkstaken: lokaal wat kan!

"Zorg voor elkaar" is de verantwoordelijkheid van burgers en overheid.

Samenwerken tussen inwoners, vrijwilligers, professional en gemeente stimuleren.

Extra aandacht en steun voor de minima en ouderen.

Iedere wijk dient een Zorgcentrum te hebben, waarbij iedereen 24 per dag hulp kan krijgen. Hierdoor dient er altijd  een arts, wijkverpleger en wijkzuster aanwezig te zijn.

4. Bouwen met "dorpse" maat en karakter

Bouwen voor een vitale gemeenschap zonder de groene gebieden aan te tasten.

Betaalbare huisvesting voor onze eigen jongeren .

Passende huisvesting voor onze senioren.

"Starters" (ook financieel) blijven ondersteunen.

Gefaseerde nieuwbouw voor gestage en evenwichtige groei.

Aandacht voor onze historie, monumenten en heemkunde.

5. Duurzaamheid: respect voor natuur, milieu en portemonnee

Bergen op Zoom als bewuste, actief duurzame gemeenschap en gemeente.

Actieve stimulering van afvalscheiding is goed voor milieu én lagere woonlasten.

Fors besparen op energiekosten via o.a. investeringen in zuinige LED-verlichting.

Groene gebieden zoals "Brabantse Wal" beschermen.

Duurzaam groenbeheer en aandacht voor stimulering biodiversiteit.

6. Ruim baan voor onderwijs, sport en lokale cultuur

Kinderen moeten zich in een goede en veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Veiligheid rond scholen is taak van ouders, omwonenden en overheid.

Een realistisch en betaalbaar accommodatiebeleid is essentieel voor de blijvend stevige ondersteuning van verenigingen en activiteiten.

Wij streven naar een nieuwe, moderne multifunctionele accommodatie (mfa), met plaats voor de Vestzakactiviteiten, de bibliotheek en lokale cultuur.

Geen bezuinigingen op subsidies voor het verenigingsleven en wijkvoorzieningen.

Sportverenigingen en -activiteiten zijn belangrijk en krijgen steun.

Wij steunen het plan om de gebieden rond “De Heide” en “De Zanderijen” verder te ontwikkelen, als recreatiegebied en natuurbad.

7. Blijvende zorg om verkeer en veiligheid

Veiligheid van (spelende) kinderen, voetgangers, fietsers, scootmobielen in de wijken, bij  sportlocaties, scholen en in het centrum staat voorop.

Verder terugdringen doorgaand verkeer door wijken en centrum.

Meer blauw op straat en in de wijken.

8. Gedegen financieel beleid

Uitgangspunt is altijd een "sluitende begroting" .

Stevige en moderne aanpak gericht op heldere resultaten.

Gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden.

Voortdurend aandacht voor lage kosten en verantwoorde uitgaven.

Scherp aandacht voor beheersing van financiële risico's.

Het terugdringen van de schuldenlast van de gemeente en de gemeentebegroting op orde brengen. Leningen met een hoge rente herfinancieren met lage rente, indien dit  mogelijk is.

9. Stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid

Versterken van  Industrieterreinen voor de lokale en regionale economie.

Gerichte ondersteuning van bedrijven met betrekking tot procedures.

Actief meewerken aan vestiging van nieuwe bedrijven en het creëren van banen.

"Schoon, heel en veilig" zijn essentieel voor de nieuwe bedrijven.

Aantrekkelijker centrum maken we samen met bewoners, bezoekers, winkeliers én evenementen. Prioriteit in het terugdringen van leegstand winkels in het centrum.

Vernieuwende en duurzame ondernemers in het buitengebied hebben onze actieve  steun.

Winkelcentra in het buitengebied zal alleen nog toegestaan worden voor bedrijven met  producten voor de eerste levensbehoeften en aanverwante artikelen.

10. Samenwerken maar zelfstandig blijven

Moderne, kleine, snelle en flexibele gemeentelijke organisatie.

Nauw blijven samenwerken met de buurtgemeenten Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.

Zelfstandig, zelfbewust maar ook coöperatief en door actieve samenwerking in de regio kunnen wij de belangen van gemeenschap het best dienen.

Speciale wethouder in het leven roepen, die de belangen van Halsteren, lepelstraat en de buurtschappen zal gaan behartigen en te zorgen voor gelijkmatige verdeling van Rijkssubsidies, behoud van  dorpskernen, vervoer, cultuur en zorg.